CASA VERDE FOTOVOLTAICE 2023

Pentru a vedea Ghidul de finantare complet si toate detaliile acestuia precum calendarul pentru inscrierea beneficiarilor, va rugam apasati pe butonul alaturat.

Ce presupune și cine poate aplica

Informatiile de mai jos se refera la “Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru mediu”. 

Pe scurt: prin programul guvernamental poți obține sprijin financiar (in valoare de maximum 20000 lei) pentru a deveni prosumator. Sistemul trebuie sa fie de minimum 3kW, iar aportul propriu al benficiarului trebuie sa fie de minimum 2000 lei.

Beneficiază de finanțare solicitantul persoană fizică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • este persoană fizică cu domiciliul în România;
 • nu are obligații restante la bugetul de stat și la bugetul local, conform legislației naționale în vigoare;
 • domiciliază la adresa unde se va implementa proiectul;
 • este proprietar al imobilului-construcție pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, este proprietar/deține un drept de folosință și asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; nu este eligibil solicitantul al cărui drept de proprietate asupra imobilului construcție și/sau teren este înscris provizoriu în cartea funciară;
 • imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entități care desfășoară activități economice, cu excepția cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară; de asemenea, destinația construcției, așa cum reiese din extrasul de carte funciară, este doar pentru locuință sau anexe care o deservesc;
 • se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice și verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanțat;

Actele de care ai nevoie pentru finantare

 • actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicație;
 • certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;
 • certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;
 • extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcție deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanțarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus față de extrasul de carte funciară aferent construcției, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deține un drept de folosință asupra imobilului teren; acesta poate fi obținut de solicitant și în format electronic;
 • (Daca este cazul) copia cărții funciare colective, din care să rezulte maximum două unități individuale trecute pe aceeași carte funciară care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelor-construcții, dintre care unele părți sunt comune, iar restul sunt proprietăți individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă și câte o carte funciară individuală.
Pentru a vedea Ghidul de finantare complet si toate detaliile acestuia precum calendarul pentru inscrierea beneficiarilor, va rugam apasati pe butonul alaturat.

Instalator validat Casa Verde 2023

Call Now Button